กลยุทธ์

 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 4. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
 6. จัดกำรศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จุดเน้น

 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) เพิ่มขึ้น
 2. นักเรียนเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 3. นักเรียนมีจิตอาสาสำนึกในความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง  และดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
 4. นักเรียนสามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทำ มีความพร้อมในกำรแข่งขัน
 5. ครูจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning 
 6. 1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดกำรเรียนรู้
 7. ครูและบุคลากรทางการศึกษใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนางาน
 8. ครูและบคุลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ มาตฐานและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 9. 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน
 10. ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา
 11. มีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง
 12. บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 13. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  และสังคม