ข้อมูลด้านแผนงบประมาณ

งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลยุทธ์ และแหล่งงบประมาณ

กลยุุทธ์

     กลยุทธ์ที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
     กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
     กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
     กลยุทธ์ที่ 4. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
     กลยุทธ์ที่ 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
     กลยุทธ์ที่ 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แหล่งงบประมาณ

  1. งบประมาณ สพฐ. จำนวน 488,800 บาท
  2. งบประมาณ สพม.40 จำนวน 2,480,086 บาท