กลุ่มกฎหมายและคดี

จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
นายอนิรุทธ์ ชูสาย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่นิติกร