กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวประกาย บรรลัง
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสุริยาพร สง่าวงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางกัญญาภัทร ทรายฮวด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวอรวรรณ ก้านบัว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายภานุวัฒน์ พันธุรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวธัญญษลักษณ์ คำมา
เจ้าหน้าที่ธุรการ