กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางนงเยาว์ นามทองดี
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวเพชรรุ่ง เรืองรุ่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายชาญณรงค์ อินอิว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนัคมน สังข์ทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายบวร บำเรอวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางรติพร สุโพธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวสิริภา สงคราม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวยลพัชร์ มีเนน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวอมลรดา กุนสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ