กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางนงเยาว์ นามทองดี
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวเพชรรุ่ง เรืองรุ่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายชาญณรงค์ อินอิว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนัคมน สังข์ทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายบวร บำเรอวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางรติพร สุโพธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวอมลรดา กุนสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ