การติดต่อ/ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงาน 
เลขที่ 151 หมู่ที่ 9 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000

หมายเลขโทรศัพท์
056-029656 ต่อ หมายเลขภายใน

หมายเลขโทรสาร
– ไม่ใช้โทรสาร (ให้ติดต่อทางอีเมล์)

E-mail : contact@sec40.go.th