กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวทิพวรรณ ศิริวัฒน์
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวศิรินภา รัตนวราหะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ