กลุ่มบริหารงานบุคคล

จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางอัมพร เกลี้ยงประดับ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายศุภชัย รัววิชา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางพรรณงาม มุ่งมาตร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวกัญญาภัค จันทา
นักทรัพยากรบุคคลปฏฺบัติการ
นายอนิรุทธ์ ชูสาย
นักทรัพยากรบุคคลปฏฺบัติการ
นางสาวศิรินภา รัตนวราหะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นางสิรินทิพย์ แก้วเทพ
พนักงานราชการ