กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายอาคม วิทยเขตปภา
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวพัฒนา เต็มเพชร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสาวศรีสมร ศรีเมือง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นส.จุรีพร พันธ์อุ่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวศิรดา บุญเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางฐิตาภา สมพล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวศิริพร ทองเพ็ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวนวลลออ สินเพียง
พนักงานราชการ