กลุ่ม DLICT

นายศุภชัย รัววิชา
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี และการสื่อสาร
นางสาวนฤมล รักษาบุญ
เจ้าหน้าที่งานข้อมูล