วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิศัยทัศน์

สำนักงานเขตมาตรฐาน โรงเรียนคุณภาพ ด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

 1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านเพื่อให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต ทัศนคติที่ดี ต่อชาติบ้านเมืองและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
 2. ส่งเสริม สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
 3. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ
 5. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล Comments

เป้าประสงค์

 1. นักเรียน มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อกำรเป็นพลเมืองที่ดี
 2. นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ ห่างไกลทุรกันดารได้รับกำรศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่ำเทียม
 3. ครูมีความเชี่ยวชำญตามสมรรถนะ และมีจรรยำบรรณในวิชำชีพพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะ การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
 4. บุลลากรทางการศึกษาเป็นผู้เรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง สร้างสรรค์ นวัตกรรม และมีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี
 5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีสำนึกรับผิดชอบ และบริหารแบบมีส่วนร่วม
 6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 7. โรงเรียนบริหารงานและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ สภาพแวดล้อมเหมาะสม เอื้อต่อกำรเรียนรู้ในทุกมิติ และวิจัย สร้างนวัตกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
 8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 บริหารจัดการได้มาตรฐาน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ