กลุ่มนโยบายและแผน

นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นายอุเทน หาญสมบัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายปฏิหารย์ สูนย์แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวนฤมล รักษาบุญ
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน