กลุ่มอำนวยการ

นางละออง หาญยากรณ์
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
นางสาวณัชฐานันท์ ณัฏฐิศาชคเดช
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางฐิติพร คุ้มสุวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวอัมพร สายคำยศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศิริพร บุ้งจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นายเสลี่ยง อินทร์พินิจ
ธุรการ ส4/หัวหน้า
นายสมพิศ สมมูล
ช่างไฟฟ้า ช4
นางสาวสุกัญญา คำลิ้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ