ผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ อินวรรณา
ผอ.สพม.40

ประวัติการศึกษา

             ปกศ.สูง : วิทยาศาสตร์ทั่วไป        
        ปริญญาตรี : ศษ.บ.บริหารการศึกษา
        ปริญญาโท : กศ.ม.การบริหารการศึกษา

ประวัติการทำงาน

        พ.ศ.2550 - 2552  ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
        พ.ศ.2550 - 2559  ผอ.สพป.แพร่ เขต 1
        พ.ศ.2559 - 2562  รอง ผอ.สพม.37
        พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน  ผอ.สพม.40

   ติดต่อ

        โทรศัพท์ : 091-8535616

นายประทาน หาดยาว
รอง ผอ.สพม.40

   ประวัติการศึกษา   

       ปริญญาตรี : ค.บ.เกษตรศาสตร์
        ปริญญาโท : กศ.ม.การบริหารการศึกษา

    ประวัติการทำงาน

        พ.ศ.2553 - 2555  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
        พ.ศ.2555 - 2559  ผอ.สพป.เลย เขต 3
        พ.ศ.2559 - 2561 ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
        พ.ศ.2561 - 2562 รอง ผอ.รักษาราชการแทน ผอ.สพม.40
        พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน รอง ผอ.สพม.40

  ติดต่อ

        โทรศัพท์ : 089-8575194

นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์
รอง ผอ.สพม.40

ประวัติการศึกษา   

        ปริญญาตรี : ค.บ.จิตวิทยาแนะแนว
        ปริญญาโท : กศ.ม.การบริหารการศึกษา
        ปริญญาเอก : กศ.ด.การบริหารการศึกษ

ประวัติการทำงาน

        พ.ศ.2559 - 2563  ผอ.ร.ร.หนองกลับวิทยาคม สพม. 38
        พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน รอง ผอ.สพม.40

ติดต่อ

        โทรศัพท์ : 061-6942229