การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

OIT1 โครงสร้าง

OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร

OIT3 อำนาจหน้าที่

OIT4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563-2562 http://web2563.sec40.go.th/?p=2813

รวมลิ้งค์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://web2563.sec40.go.th/?cat=44

หน้าเว็บไซต์หลัก หรือ
ลิ้งค์ http://web2563.sec40.go.th/?cat=2

OIT8 Q&A (คำถาม/คำตอบ)

ลิ้งค์ Facebook สพม.40 อยู่หน้าแรก http://web2563.sec40.go.th/
หรือลิ้งค์ https://www.facebook.com/sec40phchb/

ลิ้งค์รายงานผลการดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2562 http://web2563.sec40.go.th/?p=3025

รวมลิ้งค์คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://web2563.sec40.go.th/?cat=51

รวมลิ้งค์คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://web2563.sec40.go.th/?cat=52

รวมลิ้งค์สถิติการให้บริการ http://web2563.sec40.go.th/?cat=53

OIT17 E-Service

เมนู E-Service หน้าแรก
หรือลิ้งค์ http://web2563.sec40.go.th/?page_id=20

– แผนอัตรากำลังครู พ.ศ. 2563 http://web2563.sec40.go.th/?p=3408
– สรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563 http://web2563.sec40.go.th/?p=3403
– รวมลิ้งค์การดำเนินงานบริหารงานบุคคล พ.ศ.2563 http://web2563.sec40.go.th/?s=บุคคล

ลิ้งค์รวมหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล http://web2563.sec40.go.th/?cat=65
จำแนกหมวดหมู่ ดังนี้
1.หลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากร http://web2563.sec40.go.th/?cat=84
2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร http://web2563.sec40.go.th/?cat=85
3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร http://web2563.sec40.go.th/?cat=86
4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร http://web2563.sec40.go.th/?cat=87
5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร http://web2563.sec40.go.th/?cat=88
รวมลิ้งค์การบริหารงานบุคคล ของ ก.ค.ศ.เพิ่มเติม http://web2563.sec40.go.th/?page_id=3083

– รายงานผลการดำเนินงานบริหารงานบุคคล พ.ศ.2562 http://web2563.sec40.go.th/?p=3376
– รายงานผลโครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพครูฯ http://web2563.sec40.go.th/?p=3382

มีลิ้งค์ที่ป้าย banner หน้าแรกด้านขวามือ ลิ้งค์ http://sec40.go.th/complaint/login.php

1. แบบฟอร์มบันทึกการรับฟังความคิดเห็น ลิ้งค์ http://web2563.sec40.go.th/?page_id=2939
2. ช่องทางติดต่อ facebook messenger หน้าเว็บไซต์ สพม.40 https://www.facebook.com/sec40phchb

รวมลิ้งค์การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม http://web2563.sec40.go.th/?cat=71

รวมลิ้งค์ประกาศเจตจำนงฯ http://web2563.sec40.go.th/?cat=72

รวมลิ้งค์การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร http://web2563.sec40.go.th/?cat=73

รวมลิ้งค์การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสิ่ยงฯ http://web2563.sec40.go.th/?cat=75

– รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ ลิ้งค์ http://web2563.sec40.go.th/?p=3240
– รายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ลิ้งค์ http://web2563.sec40.go.th/?p=3238

OIT43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

– แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ลิ้งค์ http://web2563.sec40.go.th/?p=3246
– การดำเนินงานตามมาตรฐานการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 http://web2563.sec40.go.th/?p=3527