หน่วยตรวจสอบภายใน

เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน ==>>  http://audit.sec40.go.th/

 
นางสาวพัฒนา เต็มเพชร
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวณัชฐานันท์ ณัฎฐิศาชคเดช
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางฐิตาภา สมพล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ