อำนาจหน้าที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นหน่วยงานภายใต้การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัด จำนวน 39 โรงเรียน เพื่อให้การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และโรงเรียนในสังกัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้