ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด

นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ได้ออกตรวจเยี่ยม ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม และโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ และได้เน้นย้ำถึงความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม เพื่อให้การอยู่ค่ายพักแรมของคณะลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะวิทยากร ลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดที่ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม หล่มเก่าพิทยาคม และศรีเทพประชาสรรค์

Related posts

Leave a Comment