ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น รายการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงจอดรถยนต์และถนนของสพม40

Related posts