การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อจัดทำข้อมูล กำหนดมาตรฐานวิชาเอกครู วางแผนอัตรากำลังครู ให้เหมาะสมกับบริบทจุดเน้นของสถานศึกษาและศักยภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(และที่แก้ไขเพิ่มเติม )และเพือวางแผนกำหนดวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

Related posts

Leave a Comment