ประชุมสะท้อนปัญหา อุปสรรค ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธาน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี จากคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล (Evluation Team) เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาชองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพเป็นระบบและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Related posts

Leave a Comment