เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปี พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จากนั้นแจ้งภารกิจ ข้อราชการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร ให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปในแนวทางเดียวกันยกระดับประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดียิ่งขึ้น ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 40

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, แว่นกันแดด และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

Related posts

Leave a Comment