ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ดนตรีสากลและครุภัณฑ์นาฏศิลป์ (Shopping list) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Related posts