การประชุมคณะกรรมการกิจการหอพักจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ รวมประชุมคณะกรรมการกิจการหอพักจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกิจการหอพักจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts

Leave a Comment