หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลฯ ให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว11 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560)

Related posts