การประชุมชี้แจงให้คำปรึกษาแนะนำ คณะกรรการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching Team

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการให้คำปรึกษา แนะนำ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี จากคณะกรรมการที่ปรึกษา Coaching/พี่เลี้ยง คณะที่ 3 โดยมีดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AOC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

Related posts

Leave a Comment