ตรวจเยี่ยม ร.ร.วิทยานุกูลนารี วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พร้อมด้วย นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40, นายชาญณรงค์ อินอิว ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการเปิดสถานศึกษาตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข คือ จัดให้มีการคัดกรองวัดไข้, การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า, จุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์, จัดให้มีการเว้นระยะห่าง, การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย, ลดความแออัดภายในห้องเรียนและไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Related posts

Leave a Comment