การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ มอบหมายให้ นายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ พร้อมด้วยนางละออง หาญยากรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนายชาญณรงค์ อินอิว ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม มีความพร้อมใน การจัดการเรียนการสอนทางไกล พร้อมทั้งได้ชี้แนะแนวทางในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

Related posts

Leave a Comment