โครงการอบรมพัฒนาครู GPAS 5 Steps

วันเสาร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ (Coding) ด้วยทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบแบบ GPAS 5 Steps ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และการจัดการการเรียนรู้วิทยาการคำนวณให้ครูผู้สอนมีความพร้อมและสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ๒๕๐ คน และเยี่ยมชมนักเรียนอบรมค่ายอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ IOT internet of Things ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

Related posts