การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อตรวจสอบ ติดตามและประเมินกิจการหอพักจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts

Leave a Comment