มอบเกียรติบัตรและพิธีลงนาม MOU

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ,พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ กับสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

Related posts

Leave a Comment