ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการให้คำปรึกษาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Coaching Team เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Related posts

Leave a Comment