สพม.๔๐ รับการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาทางไกลจาก สพฐ.

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ พร้อมด้วย นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ผอ.โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายชนะ สุ่มมาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจ สพฐ. และคณะ ตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ก่อนเปิดเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

Related posts

Leave a Comment