การประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ร่วมประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมด้วย นายประทาน หาดยาว นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ และผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อรับนโยบายในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมี ดร.อำนาจ วิชายุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมวิดีโอเฟอเรนซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

Related posts

Leave a Comment