รับชมรายการ”พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓”

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา o๘.oo น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ ในประเด็นเรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตอนโครงการเมืองสหกรณ์, สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การแถงการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19), การปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๒ ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

Related posts

Leave a Comment