ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด “การจัดการเรียนการสอนทางไกล”

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ พร้อมด้วย นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม และโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

Related posts

Leave a Comment