ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด “การจัดการเรียนการสอนทางไกล”

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ พร้อมด้วย นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อกำกับติดตามการรับนักเรียน และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

Related posts

Leave a Comment