การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ,พร้อมด้วยนายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ,นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Application Zoom ในประเด็นเรื่อง”การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมเรื่อนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Related posts

Leave a Comment