การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ พร้อมด้วย นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ผู้แทนประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จากสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๓ ประเภท คือ ประเภทผู้บริหาร ๓ คน ประเภทผู้สอน ๕ คน ประเภทผู้สนับสนุน ๒ คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Related posts

Leave a Comment