สพม.40

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้นำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดเป็นนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เพื่อเป็นแนวทาการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีสาระสำคัญ

กลยุทธ์

 1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ การศึกษาไทย ๔.๐
 2. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
 5. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเน้นและเป้าหมายการดำเนินงานของ สพม.40 (เบญจพัฒน์)

 1. สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดขยะ (Zero Waste School) ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ สพม. กำหนด
 2. ผลการทดสอบ O-NET 5 กลุ่มสาระหลัก ชั้น ม.3 และ ม.6 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
 3. ผลการประเมินมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ สพม. กำหนด
 4. สถานศึกษาทุกแห่งเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายและทันกำหนดเวลา
 5. สถานศึกษาทุกแห่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของ สพฐ. สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล

Related posts

Leave a Comment