การประชุมคณะกรรมการบริหารงาน สพม. ๔๐ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔o เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน สพม. ๔๐ พร้อมด้วยนายประทาน หาดยาว นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ และผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สพม.๔๐

Related posts