สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน

Related posts