จิตอาสา สพม.40

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานเปิดกิจกรรม (5 ส.)ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เพื่อให้คณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สร้างจิตสำนึกในพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ่ยมศึกษา เขต 40

Related posts

Leave a Comment