ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Shopping list) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย ครุภัณฑ์ดนตรีสากล และครุภัณฑ์นาฏศิลป์ (Shopping list) จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)