การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เม…