ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์/การประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านระบบ Application ZOOM