การประชุมสรุปผลการดำเนินการให้คำปรึกษาในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Coaching)