การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.นาสนุ่นวิทยาคมและร.ร.น้ำร้อนวิทยาคม