ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการรายละเอียดตามเอกสารแนบ