MOU โครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายประสิทธิ์ อินวรรณา ิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา…